Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν.

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013


ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΔΕΣΜΗΣ LASER ΣΕ ΓΥΑΛΙ ΣΧΗΜΑΤΟΣ L


Μια φωτεινή δέσμη Laser προσπίπτει υπό γωνία 450 στη μια πλευρά ενός γυάλινου κομματιού σχήματος L, όπως φαίνεται στο σχήμα. Κάθε σκέλος της γυάλινης γωνίας έχει το ίδιο πάχος d. Αν δεν συνέβαινε διάθλαση της δέσμης,  θα κινούνταν στο εσωτερικό της γυάλινης γωνίας ακριβώς όπως η διακεκομμένη γραμμή του σχήματος. Αλλά υπάρχει διάθλαση, κι έτσι η δέσμη Laser εξέρχεται από το γυαλί
α.  δεξιά από τη διακεκομμένη γραμμή.
β.  ακριβώς στην προέκταση της διακεκομμένης γραμμής.
γ.  αριστερά από τη διακεκομμένη.
Επιλέξτε, με αιτιολόγηση, το σωστό.