Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Δυό διαδοχικές ταλαντώσεις ενός σώματος με την ίδια θετική ακραία θέση.

Δυό διαδοχικές ταλαντώσεις ενός σώματος με την ίδια θετική ακραία θέση.
  Το σώμα μάζας m εκτελεί α.α.τ. Το πλάτος της ταλάντωσης είναι τέτοιο, ώστε όταν το σώμα φτάνει στην ανώτατη θέση του, το ελατήριο να έχει το φυσικό του μήκος.
    Κάποια στιγμή, όταν το σώμα βρίσκεται στην ανώτερη θέση του, ενεργεί πάνω του μια κατακόρυφη σταθερή δύναμη F, τέτοια, ώστε η νέα ταλάντωση που ξεκινά το σώμα, να έχει ως κατώτερη θέση τη θέση ισορροπίας της αρχικής. Να προσδιορίσετε τη φορά και το μέτρο της F, καθώς και τα πλάτη της πρώτης και της δεύτερης ταλάντωσης.
Δίνονται: m = 1 Κgr,   k = 100 N/m,   g = 10 m/sec2.
Απάντηση:

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

Η πάνω ακραία θέση της παλαιάς ταλάντωσης, κάτω ακραία θέση της νέας!

Tο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=100Ν/m, είναι στερεωμένο ακλόνητα. Στο κάτω άκρο είναι στερεωμένος ένας δίσκος μάζας  Μ=1kgr πάνω στον οποίο βρίσκεται ένα σώμα μάζας m = 2 kgr. Προσφέρουμε στο σύστημα ενέργεια Ε και το θέτουμε σε α.α.τ  πλάτους Α.  Κάποια στιγμή, που το σύστημα βρίσκεται στην ανώτερη θέση της ταλάντωσής του, αφαιρούμε το σώμα m.
  α) Πόση ήταν η ενέργεια  Ε που προσφέραμε στο σύστημα, αν δίνεται ότι το πλάτος της νέας ταλάντωσης που θα κάνει ο δίσκος είναι το ίδιο με της αρχικής  ταλάντωσης του συστήματος σώμα-δίσκος; 
  β) Ποια  είναι η συνάρτηση της απομάκρυνσης του δίσκου με το χρόνο, αν ως αρχή χρόνων θεωρηθεί η στιγμή της αφαίρεσης του m; (Πάνω από τη θέση ισορροπίας η απομάκρυνση θεωρείται θετική.)
Δίνεται g=10m/sec­2.
Απάντηση:

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010

Αρχική θέση º Ακραία θέση (σε κατακόρυφη διεύθυνση).

Αρχική θέση = ακραία θέση (3ο μέρος) 

 Στις τέσσερις περιπτώσεις, που φαίνονται στα παρακάτω σχήματα, οι τιμές των μεγεθών έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να μπορείτε να ακολουθήσετε με ευκολία τα βήματα που αναφέρονται στην απάντηση της προηγούμενης ανάρτησης. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται και η τελική απάντηση για να ελέγξετε την εργασία σας.


Εκφώνηση (κοινή για όλες τις περιπτώσεις).

   To σώμα, σε κάθε σχήμα, είναι προσδεμένο στο ένα άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου. Αρχικά, με τη βοήθεια ενός σχοινιού ισορροπεί στη θέση Α. Τριβές δεν  υπάρχουν.
α) Κάποια στιγμή κόβουμε το σχοινί. Nα δείξετε ότι το σώμα θα κάνει α.α.τ και ότι θα περνά περιοδικά από τη θέση Φ όπου το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος.
β) Βρείτε τον ελάχιστο χρόνο μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του σώματος από τη θέση Φ.Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010

Αρχική θέση º Ακραία θέση (σε πλάγιο επίπεδο.

Αρχική θέση = ακραία θέση (2ο μέρος)
          To σώμα του σχήματος είναι προσδεμένο στο πάνω άκρο του ελατηρίου. Αρχικά, με τη βοήθεια ενός σχοινιού ισορροπεί στη θέση Α. Τριβές δεν  υπάρχουν.
α) Κάποια στιγμή κόβουμε το σχοινί. Nα δείξετε ότι το σώμα θα κάνει α.α.τ και ότι θα περνά περιοδικά από τη θέση Φ όπου το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος.
β) Βρείτε τον ελάχιστο χρόνο μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του σώματος από τη θέση Φ.
Δίνονται:   m = 1 Kgr,  g = 10 m/sec2,  φ = 30o,  

 τάση σχοινιού:  Τ = 10 Nt,  και  k = 100N/m.Δοκι        Δοκιμάστε να λύσετε την άσκηση με το ένα άκρο του ελατηρίου δεμένο στην κορυφή (κι όχι στη βάση) του πλάγιου επιπέδου με ίδιες, όπως πριν, τις τιμές των μεγεθών m ,k, T, g και φ.  Θα εκπλαγείτε αν διαπιστώσετε ότι ελάχιστα πράγματα αλλάζουν ως προς τη μέθοδο λύσης, αλλά και ως προς τα αποτελέσματα!Απάντηση:

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2010

Αρχική θέση º Ακραία θέση (4 περιπτώσεις)


1.   Το σώμα ισορροπεί στη θέση Ι προσαρτημένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k = 100 Ν/m, όπως στο σχήμα. Τη στιγμή t = 0 ενεργεί πάνω του μια σταθερή οριζόντια δύναμη F = 10 Ν. Τριβές δεν υπάρχουν. α) Δείξτε ότι το σώμα θα κάνει α.α.τ και υπολογίστε το πλάτος (Α) και την περίοδό της (Τ).
β) Υπολογίστε τη ταχύτητα και την επιτάχυνσή του τη στιγμή t = T/4.

Οδηγίες για τη λύση:
Γνώσεις που πρέπει να ανακληθούν:
Ι. Η δύναμη ελατηρίου παρέχεται από τη σχέση:
Fελ= k(παραμόρφωση).
H παραμόρφωση, επιμήκυνση ή συμπίεση του ελατηρίου, μετριέται σε σχέση με το φυσικό μήκος του.
IΙ. Για να εκτελεί α.α.τ ένα σώμα πρέπει, για τη συνισταμένη των δυνάμεων που ενεργούν πάνω του,  να ισχύει:  ΣF = -Dx  (1), όπου x η απόσταση (απομάκρυνση) του σώματος από τη θέση όπου ΣF = 0 (θέση ισορροπίας).
Η συνέχεια της λύσης και οι υπόλοιπες ασκήσεις με τις λύσεις τους βρίσκονται εδώ.

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010

ΘΕΜΑ 2ο στις μηχανικές α.α.τ - 10 ερωτήσεις

1. Ένα σώμα μάζας m = 1 Kgr εκτελεί α.α.τ της οποίας η απομάκρυνση με το χρόνο περιγράφεται από τη σχέση: x = 2 ημ20t (S.I).  Η συνάρτηση της κινητικής ενέργειας της ταλάντωσης με την απομάκρυνση x αποδίδεται από τη σχέση:
α. Κ = 200x2 (S.I)
β. Κ = 400 - 400x2 (S.I)
γ. Κ = 400 – 200x2 (S.I)
i) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
ii) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
iii)Να σχεδιάσετε σε αριθμημένους άξονες τη συνάρτηση που επιλέξατε.

Για να δείτε την απάντηση καθώς και τις άλλες ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους κάνετε κλικ εδώ.

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010

Ενέργειες και επιτάχυνση στην α.α.τ

2η ερώτηση στην κατηγορία: Θέμα 2ο

Ένα σώμα μάζας m εκτελεί α.α.τ με κυκλική συχνότητα ω.
α) Να δείξετε ότι η σχέση: U  =  2  αποτελεί τη συνάρτηση μεταξύ

της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης (U) και της επιτάχυνσης (α) του σώματος.

β) Αν m = 2 kgr και η συνάρτηση της απομάκρυνσης με το χρόνο είναι: x = 2 2 ημ2t, να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν τη δυναμική και την κινητική ενέργεια σε συνάρτηση με την επιτάχυνση.

γ) Να παραστήσετε γραφικά τις παραπάνω συναρτήσεις σε κοινό σύστημα ορθογωνίων αξόνων, πάνω στους οποίους να τοποθετήσετε τις μέγιστες και τις ελάχιστες τιμές των μεγεθών, καθώς και τις τιμές τους όταν U = K.

Δείτε την ερώτηση με την απάντησή της κάνοντας κλικ εδώ.

Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010

Διέγερση σε απλή αρμονική ταλάντωση από μεταβλητή δύναμη

"Διέγερση σε απλή αρμονική ταλάντωση από μεταβλητή δύναμη."

Το σώμα μάζας m = 3 kgr, αρχικά ισορροπεί πάνω σε λείο οριζόντιο έδαφος στη θέση Ι στερεωμένο στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k = 100Ν/m. Τη χρονική στιγμή t = 0 αρχίζει να ενεργεί στο σώμα μια οριζόντια δύναμη F, παράλληλη προς τον άξονα του ελατηρίου, που το μετακινεί προς την κατεύθυνσή της και μεταβάλλεται με τη μετατόπιση x από τη θέση ισορροπίας Ι σύμφωνα με τη σχέση:
F = 150 + 100x  (S.I).
Η δύναμη ενεργεί για 0,2 sec κι ύστερα καταργείται.
α. Να δείξετε ότι στο χρονικό διάστημα που ενεργεί η δύναμη F το σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.
β. Πόση ταχύτητα έχει το σώμα τη στιγμή που καταργείται η F και πόσο απέχει από τη θέση Ι;
γ. Πόσο είναι το πλάτος της ταλάντωσης που θα εκτελέσει μετά την κατάργηση της F;

( Θεωρείστε θετική τη μετατόπιση του σώματος προς την κατεύθυνση της F ).

Δείτε ολόκληρη την άσκηση με τη λύση της κάνοντας αριστερό κλικ στην πιο κάτω λέξη:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010

α.α.τ συστήματος ελατηρίου-σώματος

  *Η απόδειξη ότι, με κατάλληλη διέγερση ένα σώμα στερεωμένο στο ένα άκρο ενός ελατηρίου κάνει α.α.τ, θεωρείται αρκετά απλή και γι΄αυτό οι μαθητές δεν κάνουν τον κόπο να την εφαρμόσουν μια-δυο φορές ώστε να την εμπεδώσουν. Έτσι αν την χρειαστούν κάνουν τραγικά λάθη. Προσοχή, λοιπόν! Παρακάτω δίνεται ένας γενικός τρόπος απάντησης που ισχύει για πολλές περιπτώσεις. Προσέξτε πόσο βοηθούν οι συμβολισμοί Φ (η θέση όπου το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος), Ι ( η θέση ισορροπίας), Τ (μια τυχαία θέση), (ΦΙ), (ΦΤ) και (ΙΤ).

΄Ασκηση (μπορεί να δοθεί ως ερώτηση στο 2ο θέμα)


Σε κάθε περίπτωση το ελατήριο είναι ιδανικό και τριβές δεν υπάρχουν.
α) Δείξτε ότι με κατάλληλη διέγερση το σύστημα ελατήριο – σώμα θα κάνει α.α.τ με σταθερά επαναφοράς D = k.
β) Δείξτε ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί κι εκτός πεδίου βαρύτητας.